(*) Đã có 10,917 người báo danh.
(*) Đã có 10,917 người báo danh.