(*) Đã có 10,903 người báo danh.
(*) Đã có 10,903 người báo danh.